Media رسانه ها

فلم از فعالیت های بیست ساله فارو (از 2000 تا 2020)

گزارش تصویری از بزرگداشت خدمات فراموش نا شدنی داکتر ناکومورا (کاکا مراد)

https://www.facebook.com/farida.ahmadi.52/videos/2822840761107459/
سخنرانی محترمه فریده احمدی در نروژ در مورد داکتر ناکامورا به زبان نرویژی

مصاحبه با شاه دخت هندیه د افغانستان در کنفرانس 2019 فارو