پرویز کامبخش باید آزاد گردد

 
 24 جنوری 2007 

فدراسیون سازمانھای پناھندگان افغانھا در اروپا (فارو ) صدور حکم اعدام آقای پرویز کامبخش محصل سال سوم دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ و روزنامه نگار را که از طرف محمکه بلخ… 
 

{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/Parwiz%20kambakhsh.pdf|650|100%}

 
 

ترس از حقیقت حکومت کرزی را به نقض آشکاراصول قانون اساسی که خود تدوین کرده، کشانده است


29 جولای 2008 

به سلسلۀ سرکوب کارکنان رسانه ھای غیردولتی، چندی قبل شاھد آن بودیم که پرویزکامبخش ژورنالیست جوان درولایت بلخ زندانی گردیده وتحت شکنجه سلامت روانی خود را از دست داد. با این وصف حکام ولایت بلخ ویرا به اعدام محکوم کردند وصرف تحت فشارشدید بین المللی به کابل آورده شد.

 
{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/declaration_tars.pdf|650|100%}
 
 
 
 
 

تا ناوقت نشده به طرح قانون احیأ امر بالمعروف اعتراض کنیم

 
لیدن 7 سپتمبر 2008 

ماه ھا قبل طرح قانونی که مطابق آن آزادی شھروندان در انتخاب لباس، موسیقی، پروگرام تلویزیون وغیره غضب میگردد و فرد در عملکرد روزمرۀ خویش تحت نظارت یک ادارۀ ھمسان با امر بالمعروف طالبان … 

{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/FAROE_declaration_on_amre_belmarof.pdf|650|100%}

بیست سال حبس بخاطریک اتهام واهی وثابت نشده؟ کامبخش بیگناه است

لیدن 21 اکتوبر 2008 

با تعجب اطلاع یافتیم که امروز محکمۀ استیناف ولایت کابل پرویز کامبخش را به اساس اتھام واھی وثابت نشدۀ که ساخته وپرداختۀ ریاست امنیت ملی ولایت بلخ است به بیست سال حبس تنفیذی محکوم …

 

{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/elamia_21oct.pdf|650|100%}
 
 

خانواده های قربانیان بایدبردسیسۀ رهایی سروری اعتراض کنند

 
  لیدن 24 اکتوبر 2008


ماه های جوزا وسرطان 1357 را بیاد آوریم.  کودتای بدفرجام ثوربه تعقیب موفقیت نظامی میخواست کنترول اوضاع کشور را بدست بگیرد. رژیم کودتا میدانست کھ از پشتیبانی مردم افغانستان … 
 
{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/elamia_24oct.pdf|650|100%}

پریکړه لیک “د هیواد په ودانولو کې د خلکو د ونډې اخیستلو څرنګوالي” په هکله نړېوال کنفرانس

 

 لیدن-22 د سمبر 2008

په اروپا کې مېشتوکډوالو د تولنوفدراسیون (FAROE) د خپلو کلنیو کنفرانسونو په لړی کې، د ۲۰۰۸م میلادي کال خپل کنفرانس لپاره د هیواد په ودانولو کې د خلکو د ونډې اخیستلو څرنګوالې موضوع غوره کړې وه. 

 
 {pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/FAROE_conference_2008_Pashto_final_declaration.pdf|650|100%}

قطعنامه کنفرانس بین المللی “چگونگی سهمگیری مردم در آبادانی کشور”

 
 لیدن-22 د سمبر 2008


فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقیم اروپا (FAROE)  به سلسلۀ تدویر کنفرانس های سالانه، کنفرانس سال 2008 میلادی خود را به چگونگی سهمگیری مردم در امر بازسازی کشور اختصاص داد. 
 
 {pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/FAROE_conference_2008_Dari_final_declaration.pdf|650|100%}

1 5 6 7