اعطای مدال سلطنتی کشور شاهی هالند به محترم آقای علی دلیری

اعطای مدال سلطنتی  کشور شاهی هالند به محترم آقای علی دلیری

اقای علی دلیری عضو هئیت مدیره فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) موفق بدریافت مدال سلطنتی کشور پادشاهی هالند گردید.

 در محفلی با شکوهی که با حضور بیش از صد تن از شخصیتهای جامعه افغانی ، هالندی، وشهردار شهر هیرلن به نمایندگی از پادشاه هالند مدال والای افتخار سلطنتی را به روز جمعه مورخ ۲۶ اپریل ۲۰۱۹م به آقای علی دلیری رئیس کمیته همبستگی أفغانستان-هالند (SCAN) اعطاء نمود. این مدال خاص (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) به پاس خدمات و تلاش های مثبت جناب ایشان در امور خیریه، ارتقاء سطح آگاهی جامعه افغانی درهالند و سهم فعال آقای دلیری در پروژه های انکشافی افغانستان بر سینه ایشان نصب گردید.

در این محفل آقای ایمیل رومر شهردار هیرلن طی سخنرانی مبسوط ضمن تقدیر از زحما ت آقای دلیری به یکتعداد از فعالیت های ایشان اشاره نموده گفت: “آقای دلیری الگوی موفق ازمشارکت جامعه مهاجرین درکشور هالند است.” و مدال سلطنتی را بر سینه محترم اقای دلیری نصب کرد. و سپس محترم آقای علی دلیری نیز طی بیانیه مختصر از همکاری های موسسات مختلف و شهرداری هیرلن در جذب کمک های بشردوستانه مردم و موسسات خیریه این کشور در امر بازسازی افغانستان ابراز امتنان و قدردانی نمود.

آقای دلیری که موفقیت اش را مدیون خانواده اش میداند گفت: “در پشت هر مرد موفق یک زن خوب است. هرکاری که من نموده ام، بدون پشتیبانی همسرم امکان پذیر نبوده و همسرعزیزم دراین افتخار شریک و همدم من است.”

همچنان بروز سوم ماه می محفلی از طرف دوستداران و خانواده آقای دلیری در صالون شهر داری هیرلن از ساعت 18:00 الی 22:00 شب دایر گردید، که با حضور تعدادی از انجمهن ها، سازمانها و اعضای احزاب سیاسی شهر هیرلین و هئیت مدیره فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) و فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند( فافون ) و شخصیتهای علمی فرهگی افغانهای مقیم هالند، المان، بلجیم و کابل نیز شرکت نموده بودند.

گرداننده محفل آقای نوید دلیری فرزند ارشد آقای دلیری  ضمن گشایش محفل و خوش امدید گفتن به مهمانان بر اهمیت سهمگیری جامعه مهاجرین در ارتقای سطح دانش سهم فعال در زیست باهمی در جامعه را مهم شمرده و سپس از آقای دلیری دعوت نمود تا صحبت شانرا ارائیه نمایند.

آقای دلیری  با خیرمقدم گفتن به حضور مهمانان اعم از انجمنهای اجتماعی و فرهنگی افغانها و نمایندگان احزاب سیاسی هالند و کارمندان ادارات شهر هیرلین وحومه و هئیت اشتراک کننده فدراسیونهای سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا و هالند، مهمانانی که از کشورهای المان، بلجیم و کابل امده بودند، و متعاقبا موفقیت های خود را مدیوین همکاری و پشتیبانی خانواده و فرزندان پر تلاشش، دوستان و همکاران خود برشمرده و سپس فلم مراسم اعطای مدال در قلعه تاریخی هونزبروک بنمایش گذاشته شد. سپس مهمانان مراتب قدر دانی شانرا اعلام داشت.

سخنران سوم سکرتر حرب سبزهای چپ هالند در پارک ستاد لیمبورخ اقای (استف بلوم) Stef Bloem بمناسبت اعطای مدال سلطنتی کشور هالند را یک موفقیت بزرگ برای ایشان برشمرد و از جدیت در کارهای امور خیریه، اجتماعی و سیاسی ایشان در جلسات حزبی ایالت لمبرخ جنوبی و همکاری ایشان را با فدراسیون سازمانهای پناهندګان افغان در اروپا (فارو) را برشمرد و در اخیر به ارزوی موفیت بیشتر شان تحفه خود و همکارانش را تقدیم ایشان و خانم محترمه شان نمودند و شمایل حزب سبزهای چپ هالند را به امیدهمکاری دوامدار شان بر گردن ایشان گذاشتند.

سخنران بعدی آقای ( هاری ونت راکن) Harrie Winteraeken  از Heerlen Mondiaal بود که ضمن تبریک گفتن بمناسب این موفقیت اقای دلیری از پشتکار و جدی بودن ایشان در امور محوله و و تبادل تجارب ایشان در کارهای اجتماعی و فرهنگی را به نیکوئی ستود و موفقیت بشتر شانرا ارزو نمود.

انجنیر احمد شیرزاد رئیس فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند (فافون) نیز با بخوانش گرفتن پیام تبریکی هئیت مدیره فافون را و فارو، و همکاری اقای دلیری را که از سال 2008 را در جمع انجمنهای عضو فافون نه تنها غنیمت بزرگ برشمرده بلکه از خدمات ایشان از طریق کمیته همبستگی افغانستان-هالند را در قسمت سهمگیری درامر ساختمان چندین مکتب در افغانستان قابل تقدیر دانسته و اضافه نمود که پشتکار و فعالیت های قابل قدر اقای دلیری در امورخیریه و سهم گیری فعال در کمک به جامعه مهاجرین افغانها در هالند و مشارکت مثمر و پیگیرش در ساخت چندین مکتب در شهرهای هرات، کابل و کمک به مکتب در خوست را با موفقیت به سر انجام رسانیدند و در سال 2009 نیز از طرف فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا نیز موفق به کسب جایزه رتبه اول از طرف (فارو) نیز گردیده بودند.

خانم لونا ولی رئیس محترمه فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) ضمن مراتب تبریکی به آقای دلیری و اعضای محترم خانواده ایشان و ارزوی موفقیت بیشتر ایشان در ادامه کار امورخیریه و اجتماعی اضافه نمودند که اقای دلیری با پشتکاری و جدیدیت ایشان، از سال 2014 به این سو عضو همئیت مدیره فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا ( فارو) میباشند و در ضمن ایشان رئیس کمیته امور کمک به مهاجرین نیز میباشد، و در جلسات داخلی فدراسیون در تهیه اجندا و گزارشها از سرعت عمل و مسئولیت پذیری و ابتکارات ایشان با قدر دانی یاد اوری نمود و در پایان بپاس قدردانی دسته گلی را از طرف هئیت مدیره فارو به اقای دلیری تقدیم نمود.

پزیرائی از مهمانان: در ادامه برنامه اقای نوید دلیری اعلام داشتند که سنخران بعدی سکرتریت اول سفارت افغانستان در هالند میباشد برای اینکه ایشان نتوانستند بموقع حضور یابند مهمانان را بصرف شام دعوت نمودند که برای مهمانان غذای لذیذ افغانی تهیه دیده شده بود.

بعد از صرف شام بنمایندگی از سفارت افغانستان در هالند( لاهه ) آقای عظیمی سکرتر اول سفارت افغانستان در هالند در ابتدا با ابراز پوزش از دیر رسیدنش در محفل، بنمایندگی از دولت افغانستان و آقای داکتر همایون عزیزی سفیر دولت اسلامی افغانستان اعطای مدال خاص سلطنتی کشور شاهی هالند را به اقای دلیری تبریک گفته و اظهار داشتند که موفقیت اقای دلیری نمونه خوب و موفقیت امیزیست از جامعه مهاجرین افغانان در جامعه میزبان و مایه افتخار افغانهاست که با توجه به گرفتاری های روز مره موفق به کسب مدال سلطنتی کشور پادشاهی هالند گردیده اند و ارزوی موفقیت مزید ایشان را نمودند.

فدراسیون سازمانهای پناهندگان

افغان در هالند (فافون)

Ali Daliry ontvangt Koninklijke Onderscheiding

De heer Ali Daliry, bestuurslid FAVON, ontvangt Koninklijke Onderscheiding

03-05-2019

Ter gelegenheid van Koningsdag, wordt jaarlijks koninklijke onderscheiding toegekend door zijne majesteit de Koning aan burgers met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Op vrijdag, d.d. 26 april 2019 werd de bijzondere koninklijke onderscheiding, namelijk “Ridder in de orde van Oranje Nassau” met daarbij behorende siersels uitgereikt door dhr. Emile Roemer, burgemeester van Heerlen an de heer Ali Daliry. De heer Daliry werd in deze gelegenheid bedankt door de heer Roemer voor zijn vele verdiensten en maatschappelijke inzet. Ontvangen van z’n onderscheiding is een eer, niet alleen voor de heer Daliry en zijn gezin, maar ook voor de Afghaanse gemeenschap in Nederland.

Heer Daliry is geboren en getogen in de stad Herat in Afghanistan. Daar heeft hij zijn middelbaar en hoger onderwijs afgerond.  in 1997 ontvluchtte hij zijn vaderland en kreeg asiel in Nederland. Na volgen van cursussen Nederlandse taal en computeropleiding in Maastricht, werkte hij enkele jaren als Netwerk- & Systeembeheerder bij het Missionair Centrum en het Centrum voor Diversiteit in Heerlen. Sinds 2007 runt hij een eigen onderneming.

Zijn maatschappelijke en vrijwillige werkzaamheden zijn o.a.:

  • Medeoprichter van het Afghaans Sociaal en Cultureel Centrum in Heerlen e.o.
  • Medeoprichter en eindredacteur van een Afghaanse blad, Armane Afghaan.
  • Medeoprichter en thans voorzitter van het Solidariteitscomité Afghanistan-Nederland (SCAN).
  • Medefinanciering en oprichting van een meisjesschool in Herat.
  • Medewerker Meldpunt Antidiscriminatie Heerlen.
  • Bestuurslid van Federation of Afghan Refugee Organisations in Europe (FAROE).
  • Bestuurslid van Federatie van Afghaanse Vluchtelingenorganisaties in Nederland (FAVON).
  • Voorzitter van Groen Links in Parkstad Limburg.

Heer Ali Daliry is getrouwd en is vader van drie prachtige kinderen.

Op vrijdag 3 mei werd deze heugelijke gebeurtenis tussen 18:00 en 22:00 uur in Gemeenschapshuis ‘t Leijehoes  te Heerlen door de familie en vrienden van dhr. Daliry feestelijk gevierd. Avondprogramma werd gepresenteerd door Navid Daliry, de zoon van Ali Daliry. Hij nodigde de heer Ali Daliry uit om de programma met zijn woorden te openen. De heer Ali Daliry bedankte de aanwezigen, namelijk de vertegenwoordigers van diverse instanties, organisaties, politieke partijen, de Federaties van Afghaanse vluchtelingenorganisaties in Europa en in Nederland (FAROE en FAVON) voor hun deelname. Hij spraak speciale dankbaarheid uit, aan zijn vrouw. “zonder haar steun kon ik deze fase niet bereiken”, zei hij. Hierna werd het woord gegeven aan de heer Stefan Bloem van GroenLinks Heerlen en later aan dhr.( ) vertegenwoordiger van Stichting Mondriaan, Zuid Limburg. Beide sprekers feliciteerden de heer Daliry met zijn Koninklijke Onderscheiding. Ze hadden goede woorden over de heer Daliry en wensten hem meer succes en in het leven.

De heer Ahmad Shirzad voorzitter van FAVON kreeg daarna het woord. Hij las de felicitatiebrief van het bestuur van FAVON gericht aan de heer Daliry voor. Daarna gaaf hij aan dat hij persoonlijk onder de indruk is van wat de heer Daliry heeft naast zijn betaald werk en later onderneming, op vrijwillige basis voor de gemeenschap in Heerlen en voor school kinderen in Afghanistan bereiket. Dhr Shirzad benadrukte dat dhr Daliry in 2009 in een FAROE wedstrijd voor projecten uitgevoerd in Afghanistan, de winnaar was geworden van de hoogste prijs. Mevrouw Lona Wali voorzitter van FAROE was de volgende spreker. Zij feliciteerde de heer Daliry en vertelde goede woorden over zijn werk binnen het bestuur van FAROE. Mevrouw Wali eindigde haar woorden met het geven van een bos bloemen aan de heer Daliry, namens het bestuur van FAVON. Hierna feliciteerde Dhr Azami , eerste secretaris van de Ambassade van Afghanistan in Nederland de heer Daliy. De avondprogramma wed verder voortgezet met dineren en feesten.

FEDERATTIE VAN AFGHAANSE VLUCHTELINGENORGANISATIE IN NEDERLAND (FAVON)