سکوت حکومت درموردتجاوزات سرحدی پاکستان حین مذاکرات سه جانبه !

تبصره

سپتمبر2012

بتاریخ 5 سپتمبر2012 مذاکرات سه جانبۀ افغانستان-پاکستان-ایالات متحده موضوع عبور مصوون رهبران مذاکره کنندۀ طالبان را مورد بحث قرار داد. این مذاکرات سه جانبۀ بی ثمر که سالهای متمادی ازآغازآن میگذرد، وسیلۀ دیگریست در خدمت تداوم پالیسیی کجدارومریزپاکستان که الی خروج نیروهای خارجی از افغانستان دنبال خواهدشد. حکومت افغانستان که برای التیام آلام قربانیان جنگ کنونی دستاورد امیدوارکنندۀ ندارد، این مذاکرات نمایشی را با دهل وسرنا بعنوان قدم مهم در راه صلح درمنطقه تبلیغ میکند. اگر برای یک لحظه این مذاکرات را بحیث یک مکانیزم رفع اختلافات سه کشورقبول کنیم، به سوالات ذیل برمیخوریم:

* وقتی بتاریخ 5 سپتمبرنشست سه جانبه بعد از یک وقفۀ طولانی آغازیافت، چرابرمهمترین موضوع روزیعنی تجاوزات سرحدی پاکستان برولایات نورستان، کنروننگرهارصحبت نشد؟ اراکین دولت افغانستان میکوشند با ادا های دیپلماتیک اهداف این تجاوزات راسطحی جلوه داده یخن خود را ازدست مردم کنرونورستان رها سازند. درحالیکه اهداف پاکستان بسارذیرکانه ودوراندیشانه طرح و به اجرأ گذاشته شده است. درزمرۀ آمادگیها برای سال 2014، استخبارات نظامی پاکستان ISI گروه های اخوانی وعقبگرا را باهم در جبهۀ بنام” شورای دفاعی پاکستان” علیه افغانستان متحد ساخته است. بیش از 27000 کیلومترمربع ساحات سرحدی بحیث منطقۀ فعالت این نیروها شناخته شده است. دررهبری این شورا دشمنان قسم خوردۀ افغانستان چون قاضی حسین احمد، سمع الحق، مولانا فضل الرحمن، جنرال حمیدگل وغیره قراردارند. حملات بالای ولسوالییهای شرقی افغانستان منجمله دنگام و نری به هدف تخلیۀ کنرونورستان است. پاکستان میخواهد این منظقه را قبل از حمله کذایی که قرار است برای فریب امریکا بالای شبکۀ حقانی انجام دهد، تخلیه کند. گروه حقانی اکنون افراد گروه های تروریستی ضد هند چون لشکرطیبه وجیش محمد را نیز احتوا میکند. ISI درنظر داردقسمت زیادی ازین تروریستها را تحت نام “فراریان” از “عملیات” برگروه حقانی با اسلحۀ شان درمناظق کوهستانی وسوق الجیشی ولایات کنرونورستان جابجا کند. کنرنزدیکترین راه برای هجوم وسیع به سمت شمال افغانستان است واز کابل نیزدورنمیباشد. ناگفته نباید گذاشت که بدستور ISI درهمین ساحات سرحدی، کارگاه ها وفابریکه های اسلحه سازی به تولید شباروزی مصروف اند و بمهبای مقناطیسی یکی ازتولیدات جدید درین کارگاه ها وفابریکات میباشد.

* طالبان تا اکنون صرفأ برای مذاکره با امریکائی ها ابرازآمادگی کرده اند. آنهم در قطر. برای این نوع مذاکرات پاکستان قبلآ نیزهمکاری کرده است. سفر سید طیب آغا به جرمنی وقطرمثال آنست. تا اکنون طالبان بخواست حکام افغانستان به مذاکره صرفأ جواب منفی داده اند. پس نفع مذاکره برای تنظیم عبور آنها چیست؟ پاکستان را باید به مذاکرات وادار ساخت. در غیرآن پاکستان زمانی حاضر به همکاری در ایجاد صلح در افغانستان میشود که ازآقائی خودبرحکمداران آینده ومنابع طبعی افغانستان مطمئن شود. چنین صلحی هرگزمورد قبول مردم آزادۀ افغانسان نخواهد بود.

هرگاه افغانستان یک دولت متکی به مردم ومورد قبول مردم پیدا کند، هم دفاع بیدریغ از تمامیت ارضی افغانستان ممکن میگردد وهم صلح آبرومندانه با مخالفین.

 

 

“کمیتۀ حقوق بشرفارو”

 

Afghan Villagers Hit Back Against Taliban

A group of angry Afghan villagers have got the Taliban scrambling after they mounted an unlikely rebellion against the insurgents in eastern Afghanistan — and won.

Remarkably, the poorly-armed tribesmen, calling themselves the National Uprising Movement (NUM), have inflicted heavy casualties on the Taliban and succeeded in driving them out from scores of villages and several districts of Ghazni Province, a long-established militant stronghold.

The uprising, which has fed on the popular discontent with the Taliban’s brutal rule, has put the militants in an uncomfortable situation.

Initially, the Taliban responded with heavy-handed tactics, torching villagers’ homes and kidnapping tribal elders. But with the villagers standing firm, the militants have since backed down and offered to negotiate, a proposal to which locals have responded with a resounding “no.”

According to Ahmad Wali, a resident of Ghazni’s restive Andar district where the uprising first began, the revolt started in May when the provincial government introduced a ban on motorcycles, the main form of transportation for the Taliban.

Harassing Locals

Wali recalls how the Taliban began harassing locals as they sought to pressure the government into reversing its ban.

“It was very difficult for people to get around,” he says. “The schools and hospitals were all closed down. Nobody could go anywhere [without being harassed by the Taliban].”

Locals in Andar say they tried and failed to reason with the Taliban.

They even offered to side with the militants against the government if they reopened the schools and markets and allowed the roads and wells to be improved. When the Taliban refused, locals went back to their villages and organized themselves into a militia, which became the basis for the National Uprising Movement.

The next day, the shooting started, with the Taliban coming out the worse for it.

Baryolai Andar, a resident of Andar, says the movement, which numbers several hundred, has captured and imprisoned dozens of militants, while scores of others have been killed in fierce fighting. He claims the new militia has brought order back to the area and life, in many ways, is returning to normal.

 

“All the people are overjoyed with the movement,” he says. “God willing, they will take their fight [and free] other areas. They have restored security and have helped us greatly. All the schools that were closed by the Taliban have now been reopened.”

The Taliban has accused the movement of being a project engineered by the United States and officials in Kabul, a claim strongly rejected by the NUM.

Abdul Karim Khan, a member of the movement, maintains that the group is acting independently from the NATO-led coalition and the Afghan government, which he insists has little support in the area and is seen as corrupt and a puppet of the West.

“The Taliban is bringing harm and cruelty to our people,” he says. “They are attacking and killing the village elders and leaders [of the movement]. We have our own resources and we will lead this fight ourselves.”

The Afghan government has said it supports the local uprisings, but has fallen short of confirming they are providing financial or logistical support.

Daud Sultanzoi, a former member of parliament from Ghazni, believes the movement is wary of accepting support from the government for fear that it could damage its legitimacy and its standing as a grass-roots movement.

 

“Anti-Taliban movements cannot have a sponsor and be identified with this government,” he says. “As soon as this government touches anything it turns into evil. The government doesn’t have the credibility to be the backbone for such uprisings. These uprisings need energy, which has to come from the people. But people cannot become energized because they say if we fight against the Taliban the alternative is this government.”

Quickly Spreading

The NUM has quickly spread beyond Andar in recent months to neighboring districts.

According to the movement, there are currently anti-Taliban rebellions in at least 10 of the 19 districts in Ghazni.

Similar pockets of resistance to the Taliban have also been reported in the neighboring provinces of Paktia, Konar, Nuristan, and Laghman, although these have little connection to the movement in Ghazni.

Jeffrey Dressler, a senior analyst and team leader for Afghanistan and Pakistan at the Institute for the Study of War in Washington, suggests that since popular discontent with the Taliban and its tactics are growing, the local uprisings could spread and have the potential to gain a footing in disgruntled communities across Afghanistan.

“We’re not seeing any signs of some sort of a broader cross-provincial or national movement,” he says. “But I think the reasons for the uprising are reasons that populations are experiencing throughout the country, which is basically frustrated with the Taliban closing schools, pressuring the population, and intimidation. You’re seeing local tribesman basically saying look we’ve had enough.”

Afghans Terrorized By Border Shelling As Blame Game Goes On

UNAR PROVINCE, Afghanistan — Abdul Karim was inside when the first rocket struck, killing nearly everyone in a neighboring mud-brick house.

Many more rockets followed, raining down on the village as Karim and others fled for safety in the nearby mountains. Within minutes, it was over, but it was only a sign of what was to come.

Since that day in late June, crossborder rocket and mortar fire has continued to pepper villages in Kunar and Nuristan provinces, located along Afghanistan’s insurgent-ridden northeastern border with Pakistan. Nearly 3,200 attacks have been recorded across five districts in Kunar alone, according to the provincial government.

Kabul has accused the Pakistani Army of indiscriminately shelling Afghan villages in order to further destabilize the already restive regions.

Islamabad, which denies the accusations, says its troops are responding to attacks by militants on the Afghan side of the border.
​​And while the blame game goes on, the rockets keep coming, adding to the misery of everyday residents. Tens of people have been left dead and thousands displaced already in the remote, mountainous provinces. Homes have been lost and dozens of schools closed. Forest fires caused by the shelling have destroyed crops and killed livestock.

‘Situation Is Appalling’

Karim, who is from a remote village in Kunar Province, is among those who left for safe haven. But reality quickly set in when he and his wife and three children arrived at a makeshift camp some 50 kilometers from his village.

“A lot of people have come here and are lying on the ground. They have fled, thirsty and hungry, from their homes without anything,” Karim says. “Their crops and land have been destroyed. Those who stay are living in the rubble of their destroyed homes. The situation is appalling. Around 100 families have come to this camp alone.”

The outcry has been fierce, with many locals enraged by the government’s perceived inaction. Other Afghans have directed their anger at Pakistan, as was the case during protests in Kabul on August 30 in which pictures of Pakistani President Asif Ali Zardari were burned and participants chanted anti-Pakistan slogans.